Giới thiệu về Base Office - Phần mềm quản lý lưu trữ hồ sơ và số hóa tài liệu 4.0 - Base Resources

Giới thiệu về Base Office - Phần mềm quản lý lưu trữ hồ sơ và số hóa tài liệu 4.0 - Base Resources

Review Phần mềm quản lý đề xuất dưới dạng biểu mẫu điện tử (e-form) Base Request - Base Resources